Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ENTERPRISE INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa, Polska, dalej „EI”

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować przez e-mail:

ado@ei.com.pl, telefon: +48 22 458 85 00 lub pisemnie na adres:

ENTERPRISE INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa, Polska

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe są przetwarzane przez EI w celu:

 • (i) prowadzenia kontaktów w związku z działalnością EI, prowadzenia korespondencji lub załatwienia sprawy w odpowiedzi na wiadomości, wnioski i/lub zgłoszenia, które do nas skierujesz – na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO), lub (ii) zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub (iii) wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • informacyjnym i promocyjnym – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu EI, wynikającego z celów statutowych jej działania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu EI, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu EI ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • spełnienia ciążącego na EI obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących w Polsce ustaw, przepisów prawnych Unii Europejskiej o charakterze powszechnie obowiązującym, które mogą być bezpośrednio zastosowane, umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności związanego z przekazywaniem określonych informacji organom ścigania oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 lit. c RODO).

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

W przypadku, gdy dane zebraliśmy nie od osoby, której dane dotyczą – podstawowe dane identyfikacyjne: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Komu i gdzie EI może przekazać Twoje dane?
Kto może być odbiorcą Twoich danych poza EI

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów EI osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez EI.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe EI może przekazać jedynie następującym podmiotom:

 • podmiotom lub osobom współpracującym z EI i realizującym na rzecz EI usługi doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne, analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej, lub
 • ubezpieczycielom EI, likwidatorom szkód, lub
 • podmiotom świadczącym na rzecz EI usługi marketingowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, audytorskie, kontrolne i windykacyjne, lub
 • organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie, lub
 • organom publicznym, w tym sądom, pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom EI, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony EI przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez EI roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich dany osobowych poza tern Unii Europejskiej.

Jak długo EI będzie przechowywać Twoje dane?

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym raz się z nami kontaktowałeś w tej sprawie.

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z Tobą umowy przetwarzamy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy albo do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania zgodnie z przepisami prawa, który z tych terminów nastąpi później.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Prawo dostępu danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z konicznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo sprostowania swoich danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeśli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Sprzeciw marketingowy. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zadaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś oraz masz prawo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Twoje dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której EI może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez EI jako wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z EI, w tym z funduszem private equity, będącym (bezpośrednio lub pośrednio) kontrahentem EI.

Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić wymóg ustawowy i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

W przypadku kierowania wiadomości, wniosków lub próśb do EI (np. o przedstawienie oferty EI), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia odpowiedzi.

W zależności od sytuacji, brak podania danych określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z EI, skorzystanie z usług EI, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od EI, otrzymanie oferty od EI lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do EI, złożoną do EI skargę, interwencję lub wniosek.

Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy:

 • z Twojego publicznego profilu LinkedIn, lub
 • ze strony internetowej Twojej firmy, lub
 • z właściwego rejestru.